بیاین باهم تکرار کنیم 

اکسوووووووو سرنگههههههه 

اپدیت توییتر بکهیون : عشقای من روزتون مبارک البته که من یادم نرفته اری ای که رژیم هستی برو امروز چیزای خوشمزه بخور روزتون مبارک ارییی

ببینین کی استوری گذاشته لیدرمون

روزتون مبارک اکسوال 

اکسوال 6 سالگی