اگه حرفی چیزی داشتین بگید در خدمتم

تو گفتینو راحتتره گفته باشم