نمد چرا ولی این ویدیو و اهنگ الکی الکی بهم حس خوب میده 

 

 

.