میخام فیلم ترسناک ببینم ولی نمدونم چی ببینم

بجز انابل و ایت که ترسناک نبودن پیشنهاد بدید بهم

احضارم دیدم خوب بود

بگیییییییید واقعا نمدونم چی ببینم