پ.ن چقد منتظر بودیم رزی موهاشو مشکی کنه

پ.ن من مردم با این عکسا